Newyddion & Cynigion

Y NEWYDDION A’R CYNIGION DIWEDDARAF

11/08/22


Cyfieithiad i ddilyn...

An extra £300 off the RRP price* of any Polaris youth vehicle in during July & August 2022...

*Stock vehicles and including VAT
Polaris Off Road
Polaris-clwydagri.co.uk

 • 110822-news-1
 • 110822-news-2

01/07/22


Cyfieithiad i ddilyn...

Click here for more information about the the Deutz-Fahr “Drive It” days roadshow

22/06/22


Mae Clwyd Agricultural yn falch o gefnogi y Sioe Wledig Llanrwst. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos ein, peiriannau yn y sioe eleni ar ddydd Sadwrn, 25eg Mehefin. Dewch i gael sgwrs!

Tudalen Facebook Sioe Wledig Llanrwst

Gwefan Sioe Wledig Llanrwst

26/05/22


Mae Clwyd Agricultural yn falch o gefnogi y Sioe Amaethyddol Caerwys. Rydym yn edrych ymlaen at ddangos ein tractorau, peiriannau a pheiriannau torri gwair yn y sioe eleni ar ddydd Sadwrn, 11eg Mehefin.

29/03/22


Clwyd Ag yn ddelwyr Major ar gyfer Gogledd Cymru

Mae'n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi cael ein penodi fel deliwr peiriannau Major ar gyfer offer Amaethyddol, Gofal Tir a Slyri.

 • 290322-major-tractor-news-item-1
 • 290322-major-tractor-news-item-2

23/12/21


Oriau agored Nadolig 2021

Dydd Gwener, 24 Rhagfyr - 8am-2pm
Dydd Sadwrn, 25 Rhagfyr - Ar gau
Dydd Sul, 26 Rhagfyr - Ar gau
Dydd Llun, 27 Rhagfyr - Ar gau
Dydd Mawrth, 28 Rhagfyr - Ar gau
Dydd Mercher, 29 Rhagfyr - 9am-4pm
Dydd Iau, 30 Rhagfyr - 9am-4pm
Dydd Gwener, 31 Rhagfyr - 9am-4pm
Dydd Sadwrn, 1 Ionawr - Ar gau
Dydd Sul, 2 Ionawr - Ar gau
Dydd Llun, 3 Ionawr - Ar gau
Dydd Mawrth, 4 Ionawr - Oriau arferol 8am-5.30pm

Hoffai Clwyd Agricultural gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth dros y flwyddyn olaf.
Dymunwn Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd.

27/08/21


Mae Clwyd Agricultural yn falch o gyhoeddi eu bod bellach yn ddelwyr Avant ar gyfer Gogledd Cymru.
I gael rhagor o wybodaeth am Avant, e-bostiwch sales@clwydagri.co.uk neu ffoniwch 01745 571018.

24/05/21


Rydym yn hapus i gyhoeddi ein bod bellach yn brif ddeliwr Stihl, yn stocio offer torri gwrychoedd, llifiau cadwyn a peiriannau torri lawnt proffesiynol, domestig a robotig. Dewch draw i gael golwg ac am sgwrs.

Stihl

 

22/12/20


Oriau agored Nadolig 2020

Dydd Iau/Thursday
24 Rhagfyr/December
8am-2pm
Dydd Gwener/Friday
25 Rhagfyr/December
Ar gau/Closed
Dydd Sadwrn/Saturday
26 Rhagfyr/December
Ar gau/Closed
Dydd Sul/Sunday
27 Rhagfyr/December
Ar gau/Closed
Dydd Llun/Monday
28 Rhagfyr/December
Ar gau/Closed
Dydd Mawrth/Tuesday
29 Rhagfyr/December

8am-4pm
Dydd Mercher/Wednesday
30 Rhagfyr/December
8am-4pm
Dydd Iau/Thursday
31 Rhagfyr/December
8am-2pm
Dydd Gwener/Friday
1 Ionawr/January
Ar gau/Closed
Dydd Sadwrn/Saturday
2 Ionawr/January
Ar gau/Closed

Hoffai Clwyd Agricultural gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth dros y flwyddyn olaf.
Dymunwn Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i chi gyd.

03/11/20


Prynhawn Da,

Rydym yn falch o’ch hysbysu fod busnesau Clwyd Agricultural a Lixwm Garage wedi ymuno.

Byddwn o hyn ymlaen yn gweithio ‘efo’n gilydd dan enw Clwyd Agricultural, gyda’r bwriad o gynnig y gwasanaeth gorau i’n cwsmeriaid. Rydym yn credu, yn enwedig yn ystod yr amseroedd ansicr yma, y byddwn yn gryfach efo’n gilydd, ac y bydd hyn yn gwella holl agweddau y gwasanaeth a gynigir i’n cwsmeriaid.

Mae Gareth Davies o Lixwm Garage wedi rhedeg busnes peirianwaith amaethyddol llwyddiannus hefo’i dad am flynyddoedd lawer, a cafodd Clwyd Agricultural ei sefydlu ym 1980, gyda Lizzie a Pryderi Gruffydd yn cymeryd y busnes drosodd yn Rhagfyr 2017. Mae’r ddau gwmni wedi bod yn fusnesau teuluol ar hyd yr amser, gyda’r un gwerthoedd teuluol ac angerdd am y gymuned amaethyddol yng Ngogledd Cymru. Gan ein bod wedi bod yn gweithio yn agos a’n gilydd yn ystod y cyfnod diweddar, rydym yn hyderus fod y newid yma yn gam cadarnhaol ymlaen.

Mae’r farchnad wedi newid yn aruthrol dros y bum mlynedd diwethaf, ond mae’r ddau gwmni wedi medru tyfu. Wrth ymuno cryfderau y ddau fusnes, byddwn yn medru cynnig lefel uwch o wasanaeth a chefnogaeth, gyda mwy o beiriannwyr, mwy o stoc ac ystod mwy eang o beiriannau newydd. Byddwn hefyd yn gwella ar effeithlonrwydd y gwaith papur, tra’n cynyddu ein gallu paeirianyddol a’n gofal am gwsmeriaid.

Mae’r ddau gwmni wedi gweithio’n agos gyda Same, Deutz-Fahr a Vicon am nifer o flynyddoedd. Gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau dilyniant i’r brandiau yma, gyda’r bwriad o roi cefnogaeth penigamp iddynt a’r holl frandiau eraill rydym yn eu cynyrchioli.

Bydd yr holl waith papur, biliau ac ati rwan yn cael eu prosesu trwy Clwyd Agricultural Limited, gyda’r manylion banc ar bob anfoneb. Bydd y cwmni yn parhau i weithredu o Terfyn Buildings, Caerwys Road, Dyserth, ac mi fydd rhifau ffôn y swyddfa 01745 571018 yn parahu ynghyd a rhifau ffôn symudol presenol yr unigolion.

Drwy mis Tachwedd a Rhagfyr, bydd y gweithdai yn ymuno, ynghyd a’r eitemau siop a darnau i fod ar un safle Clwyd Agricultural, ac o Ionawr 2021 ymlaen, rydym yn anelu am fod yn gweithio yn gyfan gwbl o’r un safle. Byddwn yn cynnig gwaith trwsio ar safle’r cwsmer, ynghyd a gwasanaeth nôl a dychwelyd peiriannau i’r gweithdy yma i’w trwsio.

Yn ystod y misoedd nesa, bydd newidiadau cynhyrfus eraill yn cymeryd lle yma yn Clwyd Agricultural – cadwch lygad allan am newyddion am hyn ar ein gwefan a’n tudalen Facebook. Edrychwm ymlaen at wireddu’r newidiadau yma, ac at eich croesawu yma yn y misoedd i ddod.

Hoffem ddiolch o flaen llaw am eich cefnogaeth parhaol, ac os oes gennych unrhyw gwstiwn am fanylion y llythyr yma, peidiwch ac oedi i gysylltu ac un ohonom.

Yr eiddoch yn gywir,

Lizzie Gruffydd, Pryderi Gruffydd and Gareth Davies

26/10/20


Cyfnod Clo Byr - Oriau agor arferol.

Hoffem rhoi ar wybod y byddwn yn parhau ar agor fel arfer yn ystod y pythefnos nesa gyda’r mesurau priodol mewn lle, er mwyn cynnig gwasanaeth hanfodol i’n cwsmeriaid. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad.

01/06/20


Mynedfa siop arferol ar agor o heddiw ymlaen

Rydym yn falch o ddweud fod ein mynedfa siop arferol ar agor o heddiw ymlaen gyda mesurau priodol mewn lle. Diolch am eich cefnogaeth.

21/05/20


Oriau agor ar fore Sadwrn o 9-12 yn ail-gychwyn dydd Sadwrn yma

Rydym yn falch o ddweud bod ein oriau agor ar fore Sadwrn o 9-12 yn ail-gychwyn dydd Sadwrn yma 23ain. Mau’r mesurau presenol sy’n ymwneud a Covid-19 yn parhau am y tro. Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.

31/03/20


COVID-19 Neges i’n cwsmeriaid

Erbyn hyn, mae’r sefyllfa ynghlwm ac arafu lledaeniad y feirws COVID-19 yn fwyfwy clîr, ac yn dilyn ein neges yr wythnos diwethaf, hoffem hysbysu’n cwsmeriaid o’r newid canlynol:

 • Mae Clwyd Agricultural ar agor, a rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth hanfodol i gynnal a chadw a trwsio offer ein cwsmeriaid yn y gweithdy ar ein safle. Ond, yn anffodus, hyd nes bydd y sefyllfa yn newid, ni fyddwn yn medru gwneud gwaith ar safle y cwsmer.
 • Mae ein ystafell arddangos a’n siop yn parhau ar gau i ‘gerdded fewn’ ond mae darnau a gwasanaeth trwsio pipellau hydraulic yn parhau i fod ar gael - lle mae’n bosib, ffoniwch o flaen llaw i gadarnhau eich gofynion.
 • Medrwn drwsio eich peiriant ar ein safle gan wneud trefniadau o flaen llaw. Bydd cwsmerieiad yn gyfrifol am ddod a’u peiriant atom, ac am benderfynu for eu taith / gwaith yn hanfodol.
 • Bydd rhaid sicrhau gofynion pellter cymdeithasol ynghyd a mesurau glanweithdra ychwanegol yn ystod eich ymweliad â’n safle.
 • Talwch sylw at unrgyw arwyddion newydd ar y safle os gwelwch yn dda.
 • Os ydych angen archwylio peiriant sydd mewn stoc cyn prynu, bydd rhaid trefnu hyn o flaen llaw a thalu sylw i’r gofynion uchod.
 • Rydym yn gofyn yn gwrtais na ddylai unrhyw berson sydd yn dioddef (neu unrhyw berson sydd yn dod o gartref ble mae aelod teulu yn dioddef) o unrhyw un o symptomau y Coronavirus ein galw i wneud gwaith na throi fynnu i’n safle.
 • Bydd unrhyw ddiweddariad ynglyn a’n sefyllfa gwaith yn cael ei hysbysu ar ein gwefan a’n tudalen Facebook.

Rydym yn gobeithio fod hyn yn eich sicrhau fod Clwyd Agricultural yn parhau i gynnig y cymorth a’r gwasanaeth mae eich busnes ei angen (hyd y gallwn), a diolchwn i chi am eich cydweithrediad yn ystod yr adeg anodd iawn yma.

Arhoswch yn Ddiogel – Gwarchodwch y Gwasanaeth Iechyd – Arbedwch Fywydau

21/02/20


Mae gan Polaris gynnig arbennig hyd at ddiwedd Mawrth sy’n uwchraddio y Polaris Sportsman 570 am ddim!

Mae hwn yn becyn gwych, i beiriant sydd yn barod wedi ei brisio yn gystadleuol. Os ydych yn barod yn cysidro prynu ATV – rhowch ganiad i ni er mwyn manteisio ar y cyfle yma.

Cliciwch isod am fwy o fanylion:
www.polaris-clwydagri.co.uk/atv-ranger/sportsman/sportsman-570-eps/

Clwyd Agri Polaris Offer

29/01/20


Newid i’n gwefan – Rydym wedi gwneud newidiadau i’n gwefan, gan roi gwell gwelededd i bob adran werthu a’u cynhyrchion penodol – mae hwn yn waith ar fynd, ac felly byddwn yn ychwanegu i’r cynnwys yn ystod yr wythnosau nesaf, gan gynnwys diweddaru yr adran hon o Newyddion a Chynigion yn rheolaidd. Cadwch olwg bob yn hyn a hyn i’n cadw ar flaenau’n traed! Gan mai Cymru Cymraeg yw nifer fawr o’n cwsmeriaid, rydym yn credu’n gryf y dylsai gymaint a phosib o gynnwys y wefan fod yn ddwyieithog ac mae hyn yn parhau.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn hoffi’r datblygiadau diweddaraf, ac wrth gwrs byddem yn falch o gael unrhyw adborth sydd ganddoch!

09/08/19


Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn ddeliwr trelars Nugent, ac yn stocio ystod eang o drelars o sawl maint. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cynnwys trelars fflat gydag ochrau, trelars cludo anifeiliaid byw, trelars cludo peiriannau, trelars bach at defnydd cyffredinol a threlars ‘quad’. Byddwn hefyd yn stocio trelars tipio, a threlars ceffylau yn y dyfodol agos, yn ogystal ag offer Nugent Engineering ar gyfer ymdrîn â byrnau mawr.

 • 090819-news-nugent-1
 • 090819-news-nugent-2

17/05/19


Cafodd Pryderi a Lizzie ymweliad gwerth chweil a ffatri SDF i gael gweld eu harcheb tractorau yn cael ei yrru ‘mlaen. Cafwyd taith o’r safle gynhyrchu 5km o hyd, a chael profi lletygarwch arbennig yr Eidalwyr! Agorwyd amgueddfa newydd SAME ym mis Tachwedd 2018, ac roedd cael ymweld a hon yn rhan bwysig o’r daith, er mwyn cael cyfle i ddysgu llawer am hanes y brand.

 • 170519-news
 • 170519-news-2
 • 170519-news-2-lrg
 • 170519-news-4
 • 170519-news-5


14/02/19


Rydym ni wedi trefnu ein lle yn Sioe Amaethyddol Caerwys http://www.caerwys-show.org.uk/ felly dewch i’n gweld ni ddydd Sadwrn 8 Mehefin 2019 a’n helpu i ddathlu pen-blwydd y sioe yn 40!

11/02/19


Mae tractor Same yn ôl yn iard Clwyd Agri ar ôl bod yn absennol am ychydig flynyddoedd. Mae’r tîm yn gweithio’n galed i gael y tractor yn barod i ddangos i gwsmeriaid posibl.

08/02/2019


Mae Clwyd Agri bellach yn ddelwyr Vicon ac yn stocio amrywiaeth eang gan gynnwys peiriannau nyddu (spinners), peiriannau cribo (rakes) a thenynnau. Mae gennym ni hefyd gasgliad o beiriannau torri gwair Vicon.